اینترنت ADSL

واژه ADSL (ای دی اس ال) مخفف کلمه (Asymmetric Digital Subscriber Line  خط مشترک دیجیتال نامتقارن) می باشد که استفاده همزمان از تلفن و اینترنت را برای کاربران فراهم می سازد. این تکنولوژی در دهه ی اخیر تمام نیازهای کاربران خانگی و تجاری را برای اتصال به شبکه جهانی اینترنت با توجه به اتصال بر روی بستر خطوط تلفن فراهم نموده است و در حال حاضر پر مصرف ترین و معتبرترین روش اتصال به اینترنت می باشد. در این روش با نصب تجهیزات پیشرفته در مرکز مخابراتی، کاربر بدون نیاز به پرداخت هزینه ی تلفن می تواند در تمام ساعات شبانه روز از اینترنت پر سرعت استفاده نماید.

اینترنت خانگی
اینترنت خانگی

اینترنت ADSL

واژه ADSL (ای دی اس ال) مخفف کلمه (Asymmetric Digital Subscriber Line  خط مشترک دیجیتال نامتقارن) می باشد که استفاده همزمان از تلفن و اینترنت را برای کاربران فراهم می سازد. این تکنولوژی در دهه ی اخیر تمام نیازهای کاربران خانگی و تجاری را برای اتصال به شبکه جهانی اینترنت با توجه به اتصال بر روی بستر خطوط تلفن فراهم نموده است و در حال حاضر پر مصرف ترین و معتبرترین روش اتصال به اینترنت می باشد. در این روش با نصب تجهیزات پیشرفته در مرکز مخابراتی، کاربر بدون نیاز به پرداخت هزینه ی تلفن می تواند در تمام ساعات شبانه روز از اینترنت پر سرعت استفاده نماید.

هرمــزنت

تعرفه های عادی سرویس Adsl

router-device-_2_

5 گیگابایت

1 ماهه

 • 5 گیگ ترافیک بین الملل
 • معادل 10 گیگ ترافیک داخلی
 • قیمت : 25,000 تومان
 • مدت زمان : 1 ماهه
router-device-_2_

15 گیگابایت

3 ماهه

 • 15 گیگ ترافیک بین الملل
 • معادل 30 گیگ ترافیک داخلی
 • قیمت : 75,000 تومان
 • مدت زمان : 3 ماهه
router-device-_2_

30 گیگابایت

6 ماهه

 • 30 گیگ ترافیک بین الملل
 • معادل 60 گیگ ترافیک داخلی
 • قیمت : 142,500 تومان
 • مدت زمان : 6 ماهه
router-device-_2_

60 گیگابایت

12 ماهه

 • 60 گیگ ترافیک بین الملل
 • معادل 120 گیگ ترافیک داخلی
 • قیمت : 270,000 تومان
 • مدت زمان : 12 ماهه
router-device-_2_

10 گیگابایت

1 ماهه

 • 10 گیگ ترافیک بین الملل
 • معادل 20 گیگ ترافیک داخلی
 • قیمت : 40,000 تومان
 • مدت زمان : 1 ماهه
router-device-_2_

30 گیگابایت

3 ماهه

 • 30 گیگ ترافیک بین الملل
 • معادل 60 گیگ ترافیک داخلی
 • قیمت : 120,000 تومان
 • مدت زمان : 3 ماهه
router-device-_2_

60 گیگابایت

6 ماهه

 • 60 گیگ ترافیک بین الملل
 • معادل 120 گیگ ترافیک داخلی
 • قیمت : 228,000 تومان
 • مدت زمان : 6 ماهه
router-device-_2_

120 گیگابایت

12 ماهه

 • 120 گیگ ترافیک بین الملل
 • معادل 240 گیگ ترافیک داخلی
 • قیمت : 432,000 تومان
 • مدت زمان : 12 ماهه
Group 830

55 گیگابایت

1 ماهه

 • 18 گیگ ترافیک سرویس عادی
 • 42گیگ ترافیک افزوده
 • معادل 120 گیگ داخلی
 • قیمت : 110,000 تومان
Group 830

60 گیگابایت

1 ماهه

 • 54 گیگ ترافیک سرویس عادی
 • 126 گیگ ترافیک افزوده
 • معادل 360 گیگ داخلی
 • قیمت : 120,000 تومان
Group 830

165 گیگابایت

3 ماهه

 • 54 گیگ ترافیک سرویس عادی
 • 111 گیگ ترافیک افزوده
 • معادل 330 گیگ داخلی
 • قیمت : 330,000 تومان
Group 830

180 گیگابایت

3 ماهه

 • 54 گیگ ترافیک سرویس عادی
 • 111 گیگ ترافیک افزوده
 • معادل 330 گیگ داخلی
 • قیمت : 360,000 تومان
Group 830

330 گیگابایت

6 ماهه

 • 108 گیگ ترافیک سرویس عادی
 • 222 گیگ ترافیک افزوده
 • معادل 660 گیگ داخلی
 • قیمت : 660,000 تومان
Group 830

360 گیگابایت

6 ماهه

 • 108 گیگ ترافیک سرویس عادی
 • 252 گیگ ترافیک افزوده
 • معادل 720 گیگ داخلی
 • قیمت : 720,000 تومان
Group 830

660 گیگابایت

12 ماهه

 • 216 گیگ ترافیک سرویس عادی
 • 444 گیگ ترافیک افزوده
 • معادل 1320 گیگ داخلی
 • قیمت : 1,320,000 تومان
Group 830

720 گیگابایت

12 ماهه

 • 216 گیگ ترافیک سرویس عادی
 • 504 گیگ ترافیک افزوده
 • معادل 1440 گیگ داخلی
 • قیمت : 1,440,000 تومان
router-device-_2_

15 گیگابایت

1 ماهه

 • 15 گیگ ترافیک بین الملل
 • معادل 30 گیگ ترافیک داخلی
 • قیمت : 50,000 تومان
 • مدت زمان : 1 ماهه
router-device-_2_

45 گیگابایت

3 ماهه

 • 45 گیگ ترافیک بین الملل
 • معادل 90 گیگ ترافیک داخلی
 • قیمت : 150,000 تومان
 • مدت زمان : 3 ماهه
router-device-_2_

90 گیگابایت

6 ماهه

 • 90 گیگ ترافیک بین الملل
 • معادل 180 گیگ ترافیک داخلی
 • قیمت : 285,000 تومان
 • مدت زمان : 6 ماهه
router-device-_2_

180 گیگابایت

12 ماهه

 • 180 گیگ ترافیک بین الملل
 • معادل 360 گیگ ترافیک داخلی
 • قیمت : 540,000 تومان
 • مدت زمان : 12 ماهه
Group 830

100 گیگابایت

1 ماهه

 • 25 گیگ ترافیک سرویس عادی
 • 75گیگ ترافیک افزوده
 • معادل 200 گیگ داخلی
 • قیمت : 150,000 تومان
Group 830

250 گیگابایت

1 ماهه

 • 25 گیگ ترافیک سرویس عادی
 • 225 گیگ ترافیک افزوده
 • معادل 500 گیگ داخلی
 • قیمت : 200,000 تومان
Group 830

300 گیگابایت

3 ماهه

 • 75 گیگ ترافیک سرویس عادی
 • 225 گیگ ترافیک افزوده
 • معادل 600 گیگ داخلی
 • قیمت : 450,000 تومان
Group 830

750 گیگابایت

3 ماهه

 • 75 گیگ ترافیک سرویس عادی
 • 675 گیگ ترافیک افزوده
 • معادل 1500 گیگ داخلی
 • قیمت : 600,000 تومان
Group 830

600 گیگابایت

6 ماهه

 • 150 گیگ ترافیک سرویس عادی
 • 450 گیگ ترافیک افزوده
 • معادل 1200 گیگ داخلی
 • قیمت : 900,000 تومان
Group 830

1500 گیگابایت

6 ماهه

 • 150 گیگ ترافیک سرویس عادی
 • 1350 گیگ ترافیک افزوده
 • معادل 3000 گیگ داخلی
 • قیمت : 1,200,000 تومان
Group 830

1200 گیگابایت

12 ماهه

 • 300 گیگ ترافیک سرویس عادی
 • 900 گیگ ترافیک افزوده
 • معادل 2400 گیگ داخلی
 • قیمت : 1,800,000 تومان
Group 830

3000 گیگابایت

12 ماهه

 • 300 گیگ ترافیک سرویس عادی
 • 2700 گیگ ترافیک افزوده
 • معادل 6000 گیگ داخلی
 • قیمت : 2,400,000 تومان
router-device-_2_

25 گیگابایت

1 ماهه

 • 25 گیگ ترافیک بین الملل
 • معادل50 گیگ ترافیک داخلی
 • قیمت : 80,000 تومان
 • مدت زمان : 1 ماهه
router-device-_2_

75 گیگابایت

3 ماهه

 • 75 گیگ ترافیک بین الملل
 • معادل 150 گیگ ترافیک داخلی
 • قیمت : 240,000 تومان
 • مدت زمان : 3 ماهه
router-device-_2_

150 گیگابایت

6 ماهه

 • 150 گیگ ترافیک بین الملل
 • معادل 300 گیگ ترافیک داخلی
 • قیمت : 465,000 تومان
 • مدت زمان : 6 ماهه
router-device-_2_

300 گیگابایت

12 ماهه

 • 300 گیگ ترافیک بین الملل
 • معادل 600 گیگ ترافیک داخلی
 • قیمت : 864,000 تومان
 • مدت زمان : 12 ماهه
Group 830

150گیگابایت

1 ماهه

 • 95 گیگ ترافیک سرویس عادی
 • 150 گیگ ترافیک افزوده
 • معادل 300 گیگ داخلی
 • قیمت : 200,000 تومان
Group 830

300 گیگابایت

1 ماهه

 • 45 گیگ ترافیک سرویس عادی
 • 255 گیگ ترافیک افزوده
 • معادل 600 گیگ داخلی
 • قیمت : 250,000 تومان
Group 830

450 گیگابایت

3 ماهه

 • 135 گیگ ترافیک سرویس عادی
 • 315 گیگ ترافیک افزوده
 • معادل 315 گیگ داخلی
 • قیمت : 600,000 تومان
Group 830

900 گیگابایت

3 ماهه

 • 135 گیگ ترافیک سرویس عادی
 • 765 گیگ ترافیک افزوده
 • معادل 1800 گیگ داخلی
 • قیمت : 750,000 تومان
Group 830

900 گیگابایت

6 ماهه

 • 270 گیگ ترافیک سرویس عادی
 • 630 گیگ ترافیک افزوده
 • معادل 1800 گیگ داخلی
 • قیمت : 1,200,000 تومان
Group 830

1800 گیگابایت

6 ماهه

 • 270 گیگ ترافیک سرویس عادی
 • 1530 گیگ ترافیک افزوده
 • معادل 3600 گیگ داخلی
 • قیمت : 1,500,000 تومان
Group 830

1500 گیگابایت

12 ماهه

 • 540 گیگ ترافیک سرویس عادی
 • 1260 گیگ ترافیک افزوده
 • معادل 3000 گیگ داخلی
 • قیمت : 2,400,000 تومان
Group 830

3600 گیگابایت

12 ماهه

 • 540 گیگ ترافیک سرویس عادی
 • 3060گیگ ترافیک افزوده
 • معادل 7200 گیگ داخلی
 • قیمت : 3,000,000 تومان
لوگو وای فای

1200 گیگابایت

بهارانه 4 مگابایت

 • 1200 گیگ بین الملل
 • معادل 2400 گیگ داخلی
 • 3ماهه+هزینه ی رانژه
 • قیمت : 120,000 تومان
لوگو وای فای

3300 گیگابایت

تابستانه 16 مگابایت

 • 3300 گیگ بین الملل
 • معادل 6600 گیگ داخلی
 • 6ماهه+هزینه ی رانژه
 • قیمت : 450,000 تومان
لوگو وای فای

70 گیگابایت

پاییزه 4 مگابیت

 • 70 گیگ بین الملل
 • معادل 140 گیگ داخلی
 • 1ماهه+هزینه ی رانژه
 • قیمت : 25,000 تومان
لوگو وای فای

700گیگابایت

پاییزه 4 مگابیت

 • 700 گیگ بین الملل
 • معادل 1400 گیگ داخلی
 • 3ماهه+هزینه ی رانژه
 • قیمت : 99,000 تومان
لوگو وای فای

7000 گیگابایت

پاییزه 8 مگابیت

 • 7000 گیگ بین الملل
 • معادل 14000 گیگ داخلی
 • 12ماهه+هزینه ی رانژه
 • قیمت : 999,000 تومان
لوگو وای فای

2000 گیگابایت

ویژه مشترک 8 مگ

 • 2000 گیگ ترافیک بین الملل
 • معادل4000 گیگ ترافیک داخلی
 • 6 ماهه+هزینه ی رانژه
 • قیمت :150,000 تومان
لوگو وای فای

1200 گیگابایت

بهارانه 4 مگابایت

 • 1200 گیگ بین الملل
 • معادل 2400 گیگ داخلی
 • 3ماهه+هزینه ی رانژه
 • قیمت : 120,000 تومان
لوگو وای فای

3300 گیگابایت

تابستانه 16 مگابایت

 • 3300 گیگ بین الملل
 • معادل 6600 گیگ داخلی
 • 6ماهه+هزینه ی رانژه
 • قیمت : 450,000 تومان
لوگو وای فای

70 گیگابایت

پاییزه 4 مگابیت

 • 70 گیگ بین الملل
 • معادل 140 گیگ داخلی
 • 1ماهه+هزینه ی رانژه
 • قیمت : 25,000 تومان
لوگو وای فای

700گیگابایت

پاییزه 4 مگابیت

 • 700 گیگ بین الملل
 • معادل 1400 گیگ داخلی
 • 3ماهه+هزینه ی رانژه
 • قیمت : 99,000 تومان
لوگو وای فای

7000 گیگابایت

پاییزه 8 مگابیت

 • 7000 گیگ بین الملل
 • معادل 14000 گیگ داخلی
 • 12ماهه+هزینه ی رانژه
 • قیمت : 999,000 تومان
لوگو وای فای

2000 گیگابایت

ویژه مشترک 8 مگ

 • 2000 گیگ ترافیک بین الملل
 • معادل4000 گیگ ترافیک داخلی
 • 6 ماهه+هزینه ی رانژه
 • قیمت :150,000 تومان

مراحل نصب و راه اندازی

برای ثبت درخواست با شماره تلفن 32300-076 تماس حاصل فرمایید.

مراحل خرید سرویس adsl

شرایط اینترنت ADSL

درباره شرایط اینترنت ADSL پیشگامان هرمزگان بیشتر بدانید.

موضوع قرارداد

واگذاری سرویس اینترنت ADSL بر اساس نوع سرویس مشخص شده به مصرف کننده

تبصره۱: شرکت متعهد به ارائه ی سرویس به مصرف کننده، طبق نشانی و شماره تلفن مندرج وی در ذیل قرارداد بوده و در صورت تغییر نشانی و یا شماره تلفن مصرف کننده، شرکت هیچ تعهدی نسبت به ارائه و استمرار سرویس ندارد.

تبصره۲: طبق قوانین و ضوابط اعلام شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، مصرف کنندگان حقیقی مجاز به عقد قرارداد سرویس های با سرعت بالاتر از ۱۲۸Kb/s نیستند، مگر با ارائه گواهی از دانشگاه های معتبر مبنی بر نیاز ایشان به سرویس هایی با سرعت بالاتر در مدت زمان مشخص.

تعهدات مشترک

 • مصرف کننده متعهد است کلیه ی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و شرکت مخابرات را در ارتباط با موضوع قرارداد رعایت نماید. مسئولیت هر گونه دسترسی و استفاده ی شخص و کاربران شبکه ی وی، به سایت ها و موضوعات خلاف اخلاق و عفّت عمومی و همچنین مسئولیت محتوای محاورات، نامه ها، اوراق و پرونده های ارسالی و دریافتی بر عهده ی مصرف کننده خواهد بود .
 • مصرف کننده متعهد است از بروز هر گونه اختلالات نرم افزاری، سخت افزاری و امنیتی در شبکه ی پیشگامان و دیگر شبکه ها خودداری نماید. در غیر این صورت کلیه ی عواقب و خسارت های ناشی از آن بر عهده ی مصرف کننده خواهد بود.
 • مصرف کننده حق واگذاری موضوع قرارداد را جزئاً و یا کلاً به غیر ندارد و در غیر این صورت شرکت مجاز خواهد بود به صورت یک جانبه قرارداد را فسخ و باقیمانده ی مبلغ قرارداد را به نفع خویش ضبط نماید و مسئولیت هر گونه استفاده غیرقانونی و غیرمجاز و یا ایجاد اختلال به عهده ی مصرف کننده خواهد بود.
 • چنانچه مصرف کننده پس از تحویل سرویس، در شبکه و یا تجهیزات مورد استفاده، تغییراتی را ایجاد نماید که منجر به اختلال در خدمات شود و رفع آن ملزم به حضور کارشناس در محل مصرف کننده باشد، راه اندازی مجدد منوط به پرداخت هزینه خواهد بود.
 • در مدت زمان اشتراک، به محض اتمام حجم، سرویس مصرف کننده قطع و برقراری ارتباط مصرف کننده منوط به خریداری حجم اضافه از پیشگامان خواهد بود.
 • حفاظت از اطلاعات، امنیت شبکه، نام کاربری و رمز عبور سرویس مصرف کننده به عهده ی وی می باشد.
 • مصرف کننده موظف است، پس از اولین ارتباط با شبکه ی پیشگامان، نسبت به تغییر رمز ورودی سرویس ADSL خود اقدام نماید و در صورت بی توجهی به این امر، کلیه ی عواقب و خسارت های ناشی از این بی توجهی بر عهده ی مصرف کننده خواهد بود.
 • مصرف کننده تعهد می نماید از ارسال هر گونه Spam و نامه های تبلیغاتی خواسته و یا ناخواسته به اینترنت خودداری کرده و در این راستا اقدامات لازم برای جلوگیری از ارسال ناخواسته Spam و نامه های تبلیغاتی را اعمال کند. همچنین مصرف کننده متعهد می گردد از هر گونه اقدام و تلاش برای نفوذ به شبکه سرویس دهنده، ایجاد اختلال در سرویس های عمومی و خصوصی و دسترسی بدون مجوز به اطلاعات خصوصی افراد، شرکت ها و سازمان های داخلی و خارجی و استفاده از سرویس سایر مشترکین خودداری نماید.
 • مصرف کننده اقرار می نماید که:

الف) از مفاد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص شبکه های  اطلاع رسانی رایانه ای به ویژه مندرجات بند شش بخش ب آن مطلع بوده و متعهد به رعایت آن ها است.

ب)  از ممنوعیت موارد زیر مطلع است و هرگز با استفاده از خدمات ارائه شده مرتکب آنها نخواهد شد:

 • هرگونه نفوذ غیر مجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل و رمز سیستم ها و غیره.
 • هرگونه حمله به مراکز اطلاع رسانی و اینترنتی دیگران برای از کار انداختن و یا کاهش کارایی آن ها.
 • هرگونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد.
 • اسکن کردن شبکه ی شرکت سرویس دهنده یا سایرین.
 • استفاده از خدمات برای راه اندازی سرویس میزبانی اینترنتی (HOSTING).
 • هرگونه تلاش برای نفوذ در کارکنان شرکت سرویس دهنده جهت کسب هرگونه اطلاعات غیر عمومی.
 • ارتکاب جرایم مندرج در قانون تجارت الکترونیکی، قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزاری رایانه ای و آیین نامه مربوط، و سایر جرایم با استفاده از شبکه اینترنت.
 • استفاده از آدرس های IP دیگر به غیر از IP آدرسهای تخصیص داده شده از شرکت سرویس دهنده برای خدمات خاص.
 • انجام Voice Termination.
 • مصرف کننده اقرار می نماید با آگاهی از شرایط لازم جهت دریافت ســرویس های با سرعت بالاتر از ۱۲۸kb اقدام به عقد قرارداد می نماید.
 • در صورت ارتکاب تخلف در باب هر یک از موارد فوق، کلیه ی مسئولیت های ناشی از آن به عهده ی مصرف کننده خواهد بود.

تعهدات شرکت

شرکت متعهد است که ارتباط با اینترنت را در درگاه خروجی مودم تحویل مصرف کننده نماید. نصب و راه اندازی خدمات به صورت پیش فرض به روش تلفنی انجام می پذیرد و در صورت مراجعه به محل، هزینه حضور کارشناس اخذ می گردد.

 • شرکت خدمات پشتیبانی فنی تلفنی در موضوع استفاده از خطوط پرسرعت داده ها به مصرف کننده را به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته تعهد می کند.

تبصره: چنان چه مصرف کننده از تجهیزاتی استفاده کند که مورد تائید فنی شرکت نباشد، شرکت مختار است از ارائه ی خدمات پشتیبانی فنی خودداری کند.

 • شرکت هیچ گونه تعهدی نسبت به ارائه ی سرویس در صورت مشکلات پیش آمده از طرف مخابرات اعم از قطع خط مصرف کننده، عملیات کابل برگردان، تبدیل شدن خط تلفن به حالت PCM یا فیبر نوری و غیره و همچنین بروز اشکال و اختلال در شبکه های مخابراتی و انتقال داده های شرکت مخابرات ایران و سایر شرکت های مخابراتی وابسته و غیره و یا اختلال در اینترنت جهانی را نخواهد داشت.
 • شرکت برقراری موضوع قرارداد را بدون احتساب مشکلات ناشی از سخت افزار و نرم افزارهای رایانه ی مصرف کننده و همچنین اشکالات ناشی از شرکت مخابرات به میزان ۹۵% تضمین می نماید.
 • تغییر سرویس مصرف کننده (نوع سرویس ، ارتقاء یا کاهش) با توجه به امکانات، صلاح دید، شرایط و ضوابط شرکت و در ابتدای دوره ی اشتراک بعدی امکان پذیر خواهد بود.
 • شرکت می تواند به صلاح دید خود و در راستای حفظ امنیت و یا بهره وری مناسب شبکه، برخی از دسترسی های مصرف کننده بر روی بعضی از پورت ها و یا پروتکل ها را محدود نماید.
 • شرکت متعهد است در صورتی که اختلال و قطعی به وجود آمده مربوط به شبکه پیشگامان و در حیطه ی مسئولیت شرکت باشد مطابق با ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدمات (SLA) سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی اقدام به جبران قطعی ها نماید.
 • ضریب دسترسی، مشخص کننده حداکثر میزان دسترسی مشتری به خدمت های ارائه شده روی بستر ADSL شبکه ی پیشگامان بوده و با توجه به پارامترهای مندرج در موافقت نامه ی سطح خدمات تعیین گردیده است.

به طور مثال در زیر به ضرایب A و B اشاره شده است:

ضریب A (میزان تلفات بسته PLR): بیان کننده ی میانگین گم شدن یا از دست رفتن بسته های IP در طول شبکه ی پیشگامان و برابر با ۳% می باشد.

ضریب B (تاخیر یا Latency): متوسط زمانی است که طول می کشد یک بسته از پورت دسترسی مشتری تا نقطه انتهایی شبکه ی پیشگامان برسد که برابر با ۱۶۰ میلی ثانیه می باشد.

ضریب C (پهنای باند تضمین شده): به حداقل پهنای باند اختصاص یافته به خدمت گیرنده در دوره ی زمانی اطلاق می شود که برابر با ۰,۱۲۵ می باشد.

ضریب MTTR (میانگین زمان بازیابی یا تعمیر): میانگین زمان رفع خرابی و برقراری مجدد خدمت که ۷۲ ساعت می باشد.

 • در صورتی که برای پیشگامان محرز گردد، مصرف کننده مدارک جعلی جهت استفاده از سرویس های با سرعت بالاتر از ۱۲۸kb ارائه نموده و یا در ارسال مدارک لازم پس از عقد قرارداد طبق تعهد نامه ارسال مدارک، قصور کرده است، به صورت یک طرفه اقدام به تعویض سرویس فعلی به نزدیک ترین سرویس از نظر میزان پرداخت مشترک و با سرعت ۱۲۸kb اقدام خواهد نمود.

شرایط پشتیبانی تلفن

 • مصرف کننده متعهد می گردد در زمان بروز مشکل فنی، تنها با شماره ۱۵۷۷، داخلی پشتیبانی فنی تماس گرفته و طرح مشکل نماید. در صورت عدم رفع مشکل و یا عدم برقراری ارتباط، شماره پیگیری مشکل خود را جهت تماس های بعدی از واحد پشتیبانی دریافت نماید.
 • عیب یابی مودم به صورت تلفنی تنها شامل مودم های مورد تائید پیشگامان خواهد بود.
 • مصرف کننده متعهد می گردد در صورت نیاز به راهنمایی در خصوص تنظیمات مودم، از مودم های مورد تائید شرکت پیشگامان که اسامی آنها در وب سایت پیشگامان درج شده است، استفاده نماید.
 • عیب یابی مودم های وایرلس به صورت تلفنی، تنها بر روی پورت LAN مودم امکان پذیر است.
 • پیشگامان هیچ مسئولیتی در پاسخگویی به مشکلات مودم هایی که مورد تائید نیستند، ندارد.

شرایط فسخ قرارداد

 • چنان چه هر یک از طرفین به تعهدات خود در این قرارداد عمل ننماید، طرف مقابل می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
 • در موارد ناشی از حوادث غیر مترقبه (فورس ماژور) و نه محدود به جنگ، اعتصاب، حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، آتش سوزی، وضع قوانین و مقررات جدید و مشکلات ناشی از شرکت های مخابرات، سلب امکان ارائه ی خدمات از پیشگامان، مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود و در این صورت مصرف کننده می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
 • چنانچه مصرف کننده حداکثر تا پایان هر دوره نسبت به پرداخت حق اشتراک دوره ی بعد اقدام ننماید، خدمات ارائه شده به مصرف کننده به طور موقت تا ۷ روز قطع خواهد شد. مصرف کننده می تواند در این مدت نسبت به تمدید اشتراک خود با پرداخت هزینه های آن اقدام نماید. در غیر این صورت، شرکت پورت اختصاص یافته به مصرف کننده را به متقاضیان دیگر واگذار خواهد نمود. تمدید مجدد اشتراک منوط به وجود امکانات فنی و پرداخت هزینه نصب مجدد خواهد بود.
 • در صورت خاتمه ی دوره ی اشتراک، ادامه ی سرویس مصرف کننده مشروط به تمدید اشتراک خواهد بود.
 • با پرداخت حق اشتراک، این قرارداد خود به خود برای دوره ایی که حق اشتراک آن پرداخت شده، تمدید می شود.
 • وجوه پرداختی برای خدمات اضافه بر موضوع قرارداد، غیرقابل استرداد می باشد.
 • چنان چه مصرف کننده به هر یک از تعهدات خود عمل ننماید، شرکت مجاز به فسخ قرارداد و قطع ارتباط مربوطه از طریق مخابرات خواهد بود. بدیهی است در این صورت مبلغ باقیمانده ی حق اشتراک مسترد نخواهد شد و مصرف کننده ملزم به جبران هر نوع خسارت وارده خواهد بود .
 • در صورت ارسال دستور از مقامات امنیتی ذی صلاح در خصوص قطع ارتباط اینترنتی مصرف کننده، شرکت ملزم به تبعیت می باشد و هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص برعهده شرکت نمی باشد.
 • هزینه ی دایری و تخلیه خطوط مشترکین، ۱۳۱,۰۰۰ ریال می باشد.
 • هزینه ی نصب و راه اندازی به صورت حضوری، ۱۶۵,۰۰۰ ریال می باشد.