اینترنت ADSL

واژه ADSL (ای دی اس ال) مخفف کلمه (Asymmetric Digital Subscriber Line  خط مشترک دیجیتال نامتقارن) می باشد که استفاده همزمان از تلفن و اینترنت را برای کاربران فراهم می سازد. این تکنولوژی در دهه ی اخیر تمام نیازهای کاربران خانگی و تجاری را برای اتصال به شبکه جهانی اینترنت با توجه به اتصال بر روی بستر خطوط تلفن فراهم نموده است و در حال حاضر پر مصرف ترین و معتبرترین روش اتصال به اینترنت می باشد. در این روش با نصب تجهیزات پیشرفته در مرکز مخابراتی، کاربر بدون نیاز به پرداخت هزینه ی تلفن می تواند در تمام ساعات شبانه روز از اینترنت پر سرعت استفاده نماید.

اینترنت خانگی
اینترنت خانگی

اینترنت ADSL

واژه ADSL (ای دی اس ال) مخفف کلمه (Asymmetric Digital Subscriber Line  خط مشترک دیجیتال نامتقارن) می باشد که استفاده همزمان از تلفن و اینترنت را برای کاربران فراهم می سازد. این تکنولوژی در دهه ی اخیر تمام نیازهای کاربران خانگی و تجاری را برای اتصال به شبکه جهانی اینترنت با توجه به اتصال بر روی بستر خطوط تلفن فراهم نموده است و در حال حاضر پر مصرف ترین و معتبرترین روش اتصال به اینترنت می باشد. در این روش با نصب تجهیزات پیشرفته در مرکز مخابراتی، کاربر بدون نیاز به پرداخت هزینه ی تلفن می تواند در تمام ساعات شبانه روز از اینترنت پر سرعت استفاده نماید.

هرمــزنت

تعرفه های عادی سرویس Adsl

Edit Content
مودم

ویژه

۱۵۰گیگ

 • زمان : ۱ماه
 • قیمت : ۱۵۰,۰۰۰
مودم

ویژه

۴۲۰ گیگ

 • زمان : ۱ ماه
 • قیمت : ۲۴۰,۰۰۰
مودم

ویژه

۶۶۰ گیگ

 • زمان : ۳ ماه
 • قیمت : ۴۸۰,۰۰۰
مودم

ویژه

۱۲۶۰ گیگ

 • زمان : ۳ ماه
 • قیمت : ۷۲۰,۰۰۰
مودم

ویژه

۱۳۲۰گیگ

 • زمان : ۶ ماه
 • قیمت : ۹۶۰,۰۰۰
مودم

ویژه

۲۵۲۰ گیگ

 • زمان : ۶ ماه
 • قیمت : ۱,۴۴۰,۰۰۰
مودم

ویژه

۲۶۴۰ گیگ

 • زمان : ۱۲ ماه
 • قیمت : ۱,۹۲۰,۰۰۰
مودم

ویژه

۵۰۴۰ گیگ

 • زمان : ۱۲ ماه
 • قیمت : ۲,۸۸۰,۰۰۰
مودم

عادی

۴۵ گیگ

 • زمان : ۱ماه
 • قیمت : ۸۰,۰۰۰
مودم

عادی

۱۳۵ گیگ

 • زمان : ۳ ماه
 • قیمت : ۲۴۰,۰۰۰
مودم

عادی

۲۷۰ گیگ

 • زمان : ۶ ماه
 • قیمت : ۴۵۶,۰۰۰
مودم

عادی

۵۴۰ گیگ

 • زمان : ۱۲ ماه
 • قیمت : ۸۶۴,۰۰۰
مودم

۲۴۰ گیگ

 • زمان : ۱ماه
 • قیمت : ۲۰۰.۰۰۰
مودم

۳۰۰ گیگ

 • زمان : ۱ ماه
 • قیمت : ۵۰.۰۰۰
مودم

۴۰۰ گیگ

 • زمان : ۶ ماه
 • قیمت : ۱۰۰.۰۰۰
مودم

۴۰۰ گیگ

 • زمان : ۶ ماه
 • قیمت : ۱۰۰.۰۰۰
Edit Content

ویژه

۱۰۰ گیگ

 • زمان : ۱ ماه
 • قیمت : ۱۲۰,۰۰۰

ویژه

۲۰۰ گیگ

 • زمان : ۱ ماه
 • قیمت : ۱۵۰,۰۰۰

ویژه

۲۴۰ گیگ

 • زمان : ۳ ماه
 • قیمت : ۳۰۰,۰۰۰

ویژه

۶۰۰ گیگ

 • زمان : ۳ ماه
 • قیمت : ۴۵۰,۰۰۰

ویژه

۴۸۰ گیگ

 • زمان : ۶ ماه
 • قیمت : ۶۰۰,۰۰۰

ویژه

۱۲۰۰ گیگ

 • زمان : ۶ ماه
 • قیمت : ۹۰۰,۰۰۰

ویژه

۹۶۰ گیگ

 • زمان : ۱۲ ماه
 • قیمت : ۱,۲۰۰,۰۰۰

ویژه

۲۴۰۰ گیگ

 • زمان : ۱۲ ماه
 • قیمت : ۱,۸۰۰,۰۰۰

عادی

۲۵گیگ

 • زمان : ۱ماه
 • قیمت : ۵۰,۰۰۰

عادی

۷۵ گیگ

 • زمان : ۳ ماه
 • قیمت : ۱۵۰,۰۰۰

عادی

۱۵۰ گیگ

 • زمان : ۶ ماه
 • قیمت : ۲۸۵,۰۰۰

عادی

۳۰۰ گیگ

 • زمان : ۱۲ ماه
 • قیمت : ۵۴۰,۰۰۰
Edit Content
مودم

ویژه

۵۰ گیگ

 • زمان : ۱ماه
 • قیمت : ۸۰,۰۰۰
مودم

ویژه

۱۵۰ گیگ

 • زمان : ۳ ماه
 • قیمت : ۲۴۰,۰۰۰
مودم

ویژه

۳۶۰ گیگ

 • زمان : ۳ ماه
 • قیمت : ۳۶۰,۰۰۰
مودم

ویژه

۳۰۰ گیگ

 • زمان : ۶ ماه
 • قیمت : ۴۸۰,۰۰۰
مودم

ویژه

۷۲۰ گیگ

 • زمان : ۶ ماه
 • قیمت : ۷۲۰,۰۰۰
مودم

ویژه

۶۰۰ گیگ

 • زمان : ۱۲ ماه
 • قیمت : ۹۶۰,۰۰۰
مودم

ویژه

۱۴۴۰ گیگ

 • زمان : ۱۲ ماه
 • قیمت : ۱,۴۴۰,۰۰۰
مودم

عادی

۱۸ گیگ

 • زمان : ۱ماه
 • قیمت : ۴۰,۰۰۰
مودم

عادی

۵۴ گیگ

 • زمان : ۳ ماه
 • قیمت : ۱۲۰,۰۰۰
مودم

عادی

۱۰۸ گیگ

 • زمان : ۶ ماه
 • قیمت : ۲۲۸,۰۰۰
مودم

عادی

۲۱۶ گیگ

 • زمان : ۱۲ ماه
 • قیمت : ۴۳۲,۰۰۰
Edit Content
مودم

عادی

۱۱ گیگ

 • زمان : ۱ماه
 • قیمت : ۲۵,۰۰۰
مودم

عادی

۳۳ گیگ

 • زمان : ۳ ماه
 • قیمت : ۷۵,۰۰۰
مودم

عادی

۶۶ گیگ

 • زمان : ۶ ماه
 • قیمت : ۱۴۲,۵۰۰
مودم

عادی

۱۳۲ گیگ

 • زمان : ۶ ماه
 • قیمت : ۲۷۰,۰۰۰
Edit Content

ویژه

۱۵۰ گیگ

 • زمان : ۱ماه
 • قیمت : ۱۵۰.۰۰۰

ویژه

۴۲۰ گیگ

 • زمان : ۱ ماه
 • قیمت : ۲۴۰.۰۰۰

ویژه

۶۶۰ گیگ

 • زمان : ۳ ماه
 • قیمت : ۴۸۰.۰۰۰

ویژه

۱۲۶۰ گیگ

 • زمان : ۳ ماه
 • قیمت : ۷۲۰.۰۰۰

ویژه

۱۳۲۰ گیگ

 • زمان : ۶ ماه
 • قیمت : ۹۶۰.۰۰۰

ویژه

۲۵۲۰ گیگ

 • زمان : ۶ ماه
 • قیمت : ۱.۴۴۰.۰۰۰

ویژه

۲۶۴۰ گیگ

 • زمان : ۱۲ ماه
 • قیمت : ۱.۹۲۰.۰۰۰

ویژه

۵۰۴۰ گیگ

 • زمان : ۱۲ ماه
 • قیمت : ۲.۸۸۰.۰۰۰

عادی

۱۵۰ گیگ

 • زمان : ۱ماه
 • قیمت : ۱۵۰.۰۰

عادی

۱۳۵ گیگ

 • زمان : ۳ ماه
 • قیمت : ۲۴۰.۰۰۰

عادی

۲۷۰ گیگ

 • زمان : ۶ ماه
 • قیمت : ۴۵۶.۰۰۰

عادی

۵۴۰ گیگ

 • زمان : ۱۲ ماه
 • قیمت : ۸۶۴.۰۰۰
Edit Content

ویژه

۱۰۰ گیگ

 • زمان : ۱ماه
 • قیمت : ۱۲۰.۰۰۰

ویژه

۲۰۰ گیگ

 • زمان : ۱ ماه
 • قیمت : ۱۵۰.۰۰۰

ویژه

۲۴۰ گیگ

 • زمان : ۳ ماه
 • قیمت : ۳۰۰.۰۰۰

ویژه

۶۰۰ گیگ

 • زمان : ۳ ماه
 • قیمت : ۴۵۰.۰۰۰

ویژه

۴۸۰ گیگ

 • زمان : ۶ ماه
 • قیمت : ۶۰۰.۰۰۰

ویژه

۱۲۰۰ گیگ

 • زمان : ۶ ماه
 • قیمت : ۹۰۰.۰۰۰

ویژه

۹۶۰ گیگ

 • زمان : ۱۲ ماه
 • قیمت : ۱.۲۰۰.۰۰۰

ویژه

۲۴۰۰ گیگ

 • زمان : ۱۲ ماه
 • قیمت : ۱.۸۰۰.۰۰۰

عادی

۲۵ گیگ

 • زمان : ۱ ماه
 • قیمت : ۵۰.۰۰۰

عادی

۷۵ گیگ

 • زمان : ۳ ماه
 • قیمت : ۱۵۰.۰۰۰

عادی

۱۵۰ گیگ

 • زمان : ۶ ماه
 • قیمت : ۲۸۵.۰۰۰

عادی

۳۰۰ گیگ

 • زمان : ۱۲ ماه
 • قیمت : ۵۴۰.۰۰۰
Edit Content

ویژه

۴۰۰گیگ

 • زمان : ۱ماه
 • قیمت : ۱۵۰.۰۰۰

ویژه

۱۲۰۰ گیگ

 • زمان : ۳ ماه
 • قیمت : ۴۵۰.۰۰۰

ویژه

۲۴۰۰ گیگ

 • زمان : ۶ ماه
 • قیمت : ۹۰۰.۰۰۰

ویژه

۴۸۰۰ گیگ

 • زمان : ۶ ماه
 • قیمت : ۱.۸۰۰.۰۰۰

ویژه

۵۰ گیگ

 • زمان :۱ ماه
 • قیمت : ۸۰.۰۰۰

ویژه

۱۵۰ گیگ

 • زمان : ۳ ماه
 • قیمت : ۲۴۰.۰۰۰

ویژه

۳۶۰ گیگ

 • زمان : ۳ ماه
 • قیمت : ۳۶۰.۰۰۰

ویژه

۳۰۰ گیگ

 • زمان : ۶ ماه
 • قیمت : ۴۸۰.۰۰۰

ویژه

۷۲۰ گیگ

 • زمان : ۶ ماه
 • قیمت : ۷۲۰.۰۰۰

ویژه

۶۰۰ گیگ

 • زمان : ۱۲ ماه
 • قیمت : ۹۶۰.۰۰۰

ویژه

۱۴۴۰ گیگ

 • زمان : ۱۲ ماه
 • قیمت : ۱.۴۴۰.۰۰۰

عادی

۱۸ گیگ

 • زمان : ۱ماه
 • قیمت : ۴۰.۰۰۰

عادی

۵۴ گیگ

 • زمان : ۳ ماه
 • قیمت : ۱۲۰.۰۰۰

عادی

۱۰۸ گیگ

 • زمان : ۶ماه
 • قیمت : ۲۲۸.۰۰۰

عادی

۲۱۶ گیگ

 • زمان : ۱۲ ماه
 • قیمت : ۴۳۲.۰۰۰
Edit Content

عادی

۱۱ گیگ

 • زمان : ۱ماه
 • قیمت : ۲۵.۰۰۰

عادی

۳۳ گیگ

 • زمان : ۳ ماه
 • قیمت : ۷۵.۰۰۰

عادی

۶۶ گیگ

 • زمان : ۶ماه
 • قیمت : ۱۴۲.۵۰۰

عادی

۱۳۲ گیگ

 • زمان : ۱۲ ماه
 • قیمت : ۲۷۰.۰۰۰

مراحل نصب و راه اندازی

برای ثبت درخواست با شماره تلفن ۳۲۳۰۰-۰۷۶ تماس حاصل فرمایید.

مراحل خرید سرویس adsl

شرایط اینترنت ADSL

درباره شرایط اینترنت ADSL پیشگامان هرمزگان بیشتر بدانید.

موضوع قرارداد

واگذاری سرویس اینترنت ADSL بر اساس نوع سرویس مشخص شده به مصرف کننده

تبصره۱: شرکت متعهد به ارائه ی سرویس به مصرف کننده، طبق نشانی و شماره تلفن مندرج وی در ذیل قرارداد بوده و در صورت تغییر نشانی و یا شماره تلفن مصرف کننده، شرکت هیچ تعهدی نسبت به ارائه و استمرار سرویس ندارد.

تبصره۲: طبق قوانین و ضوابط اعلام شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، مصرف کنندگان حقیقی مجاز به عقد قرارداد سرویس های با سرعت بالاتر از ۱۲۸Kb/s نیستند، مگر با ارائه گواهی از دانشگاه های معتبر مبنی بر نیاز ایشان به سرویس هایی با سرعت بالاتر در مدت زمان مشخص.

تعهدات مشترک

 • مصرف کننده متعهد است کلیه ی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و شرکت مخابرات را در ارتباط با موضوع قرارداد رعایت نماید. مسئولیت هر گونه دسترسی و استفاده ی شخص و کاربران شبکه ی وی، به سایت ها و موضوعات خلاف اخلاق و عفّت عمومی و همچنین مسئولیت محتوای محاورات، نامه ها، اوراق و پرونده های ارسالی و دریافتی بر عهده ی مصرف کننده خواهد بود .
 • مصرف کننده متعهد است از بروز هر گونه اختلالات نرم افزاری، سخت افزاری و امنیتی در شبکه ی پیشگامان و دیگر شبکه ها خودداری نماید. در غیر این صورت کلیه ی عواقب و خسارت های ناشی از آن بر عهده ی مصرف کننده خواهد بود.
 • مصرف کننده حق واگذاری موضوع قرارداد را جزئاً و یا کلاً به غیر ندارد و در غیر این صورت شرکت مجاز خواهد بود به صورت یک جانبه قرارداد را فسخ و باقیمانده ی مبلغ قرارداد را به نفع خویش ضبط نماید و مسئولیت هر گونه استفاده غیرقانونی و غیرمجاز و یا ایجاد اختلال به عهده ی مصرف کننده خواهد بود.
 • چنانچه مصرف کننده پس از تحویل سرویس، در شبکه و یا تجهیزات مورد استفاده، تغییراتی را ایجاد نماید که منجر به اختلال در خدمات شود و رفع آن ملزم به حضور کارشناس در محل مصرف کننده باشد، راه اندازی مجدد منوط به پرداخت هزینه خواهد بود.
 • در مدت زمان اشتراک، به محض اتمام حجم، سرویس مصرف کننده قطع و برقراری ارتباط مصرف کننده منوط به خریداری حجم اضافه از پیشگامان خواهد بود.
 • حفاظت از اطلاعات، امنیت شبکه، نام کاربری و رمز عبور سرویس مصرف کننده به عهده ی وی می باشد.
 • مصرف کننده موظف است، پس از اولین ارتباط با شبکه ی پیشگامان، نسبت به تغییر رمز ورودی سرویس ADSL خود اقدام نماید و در صورت بی توجهی به این امر، کلیه ی عواقب و خسارت های ناشی از این بی توجهی بر عهده ی مصرف کننده خواهد بود.
 • مصرف کننده تعهد می نماید از ارسال هر گونه Spam و نامه های تبلیغاتی خواسته و یا ناخواسته به اینترنت خودداری کرده و در این راستا اقدامات لازم برای جلوگیری از ارسال ناخواسته Spam و نامه های تبلیغاتی را اعمال کند. همچنین مصرف کننده متعهد می گردد از هر گونه اقدام و تلاش برای نفوذ به شبکه سرویس دهنده، ایجاد اختلال در سرویس های عمومی و خصوصی و دسترسی بدون مجوز به اطلاعات خصوصی افراد، شرکت ها و سازمان های داخلی و خارجی و استفاده از سرویس سایر مشترکین خودداری نماید.
 • مصرف کننده اقرار می نماید که:

الف) از مفاد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص شبکه های  اطلاع رسانی رایانه ای به ویژه مندرجات بند شش بخش ب آن مطلع بوده و متعهد به رعایت آن ها است.

ب)  از ممنوعیت موارد زیر مطلع است و هرگز با استفاده از خدمات ارائه شده مرتکب آنها نخواهد شد:

 • هرگونه نفوذ غیر مجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل و رمز سیستم ها و غیره.
 • هرگونه حمله به مراکز اطلاع رسانی و اینترنتی دیگران برای از کار انداختن و یا کاهش کارایی آن ها.
 • هرگونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد.
 • اسکن کردن شبکه ی شرکت سرویس دهنده یا سایرین.
 • استفاده از خدمات برای راه اندازی سرویس میزبانی اینترنتی (HOSTING).
 • هرگونه تلاش برای نفوذ در کارکنان شرکت سرویس دهنده جهت کسب هرگونه اطلاعات غیر عمومی.
 • ارتکاب جرایم مندرج در قانون تجارت الکترونیکی، قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزاری رایانه ای و آیین نامه مربوط، و سایر جرایم با استفاده از شبکه اینترنت.
 • استفاده از آدرس های IP دیگر به غیر از IP آدرسهای تخصیص داده شده از شرکت سرویس دهنده برای خدمات خاص.
 • انجام Voice Termination.
 • مصرف کننده اقرار می نماید با آگاهی از شرایط لازم جهت دریافت ســرویس های با سرعت بالاتر از ۱۲۸kb اقدام به عقد قرارداد می نماید.
 • در صورت ارتکاب تخلف در باب هر یک از موارد فوق، کلیه ی مسئولیت های ناشی از آن به عهده ی مصرف کننده خواهد بود.

تعهدات شرکت

شرکت متعهد است که ارتباط با اینترنت را در درگاه خروجی مودم تحویل مصرف کننده نماید. نصب و راه اندازی خدمات به صورت پیش فرض به روش تلفنی انجام می پذیرد و در صورت مراجعه به محل، هزینه حضور کارشناس اخذ می گردد.

 • شرکت خدمات پشتیبانی فنی تلفنی در موضوع استفاده از خطوط پرسرعت داده ها به مصرف کننده را به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته تعهد می کند.

تبصره: چنان چه مصرف کننده از تجهیزاتی استفاده کند که مورد تائید فنی شرکت نباشد، شرکت مختار است از ارائه ی خدمات پشتیبانی فنی خودداری کند.

 • شرکت هیچ گونه تعهدی نسبت به ارائه ی سرویس در صورت مشکلات پیش آمده از طرف مخابرات اعم از قطع خط مصرف کننده، عملیات کابل برگردان، تبدیل شدن خط تلفن به حالت PCM یا فیبر نوری و غیره و همچنین بروز اشکال و اختلال در شبکه های مخابراتی و انتقال داده های شرکت مخابرات ایران و سایر شرکت های مخابراتی وابسته و غیره و یا اختلال در اینترنت جهانی را نخواهد داشت.
 • شرکت برقراری موضوع قرارداد را بدون احتساب مشکلات ناشی از سخت افزار و نرم افزارهای رایانه ی مصرف کننده و همچنین اشکالات ناشی از شرکت مخابرات به میزان ۹۵% تضمین می نماید.
 • تغییر سرویس مصرف کننده (نوع سرویس ، ارتقاء یا کاهش) با توجه به امکانات، صلاح دید، شرایط و ضوابط شرکت و در ابتدای دوره ی اشتراک بعدی امکان پذیر خواهد بود.
 • شرکت می تواند به صلاح دید خود و در راستای حفظ امنیت و یا بهره وری مناسب شبکه، برخی از دسترسی های مصرف کننده بر روی بعضی از پورت ها و یا پروتکل ها را محدود نماید.
 • شرکت متعهد است در صورتی که اختلال و قطعی به وجود آمده مربوط به شبکه پیشگامان و در حیطه ی مسئولیت شرکت باشد مطابق با ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدمات (SLA) سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی اقدام به جبران قطعی ها نماید.
 • ضریب دسترسی، مشخص کننده حداکثر میزان دسترسی مشتری به خدمت های ارائه شده روی بستر ADSL شبکه ی پیشگامان بوده و با توجه به پارامترهای مندرج در موافقت نامه ی سطح خدمات تعیین گردیده است.

به طور مثال در زیر به ضرایب A و B اشاره شده است:

ضریب A (میزان تلفات بسته PLR): بیان کننده ی میانگین گم شدن یا از دست رفتن بسته های IP در طول شبکه ی پیشگامان و برابر با ۳% می باشد.

ضریب B (تاخیر یا Latency): متوسط زمانی است که طول می کشد یک بسته از پورت دسترسی مشتری تا نقطه انتهایی شبکه ی پیشگامان برسد که برابر با ۱۶۰ میلی ثانیه می باشد.

ضریب C (پهنای باند تضمین شده): به حداقل پهنای باند اختصاص یافته به خدمت گیرنده در دوره ی زمانی اطلاق می شود که برابر با ۰,۱۲۵ می باشد.

ضریب MTTR (میانگین زمان بازیابی یا تعمیر): میانگین زمان رفع خرابی و برقراری مجدد خدمت که ۷۲ ساعت می باشد.

 • در صورتی که برای پیشگامان محرز گردد، مصرف کننده مدارک جعلی جهت استفاده از سرویس های با سرعت بالاتر از ۱۲۸kb ارائه نموده و یا در ارسال مدارک لازم پس از عقد قرارداد طبق تعهد نامه ارسال مدارک، قصور کرده است، به صورت یک طرفه اقدام به تعویض سرویس فعلی به نزدیک ترین سرویس از نظر میزان پرداخت مشترک و با سرعت ۱۲۸kb اقدام خواهد نمود.

شرایط پشتیبانی تلفن

 • مصرف کننده متعهد می گردد در زمان بروز مشکل فنی، تنها با شماره ۱۵۷۷، داخلی پشتیبانی فنی تماس گرفته و طرح مشکل نماید. در صورت عدم رفع مشکل و یا عدم برقراری ارتباط، شماره پیگیری مشکل خود را جهت تماس های بعدی از واحد پشتیبانی دریافت نماید.
 • عیب یابی مودم به صورت تلفنی تنها شامل مودم های مورد تائید پیشگامان خواهد بود.
 • مصرف کننده متعهد می گردد در صورت نیاز به راهنمایی در خصوص تنظیمات مودم، از مودم های مورد تائید شرکت پیشگامان که اسامی آنها در وب سایت پیشگامان درج شده است، استفاده نماید.
 • عیب یابی مودم های وایرلس به صورت تلفنی، تنها بر روی پورت LAN مودم امکان پذیر است.
 • پیشگامان هیچ مسئولیتی در پاسخگویی به مشکلات مودم هایی که مورد تائید نیستند، ندارد.

شرایط فسخ قرارداد

 • چنان چه هر یک از طرفین به تعهدات خود در این قرارداد عمل ننماید، طرف مقابل می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
 • در موارد ناشی از حوادث غیر مترقبه (فورس ماژور) و نه محدود به جنگ، اعتصاب، حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، آتش سوزی، وضع قوانین و مقررات جدید و مشکلات ناشی از شرکت های مخابرات، سلب امکان ارائه ی خدمات از پیشگامان، مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود و در این صورت مصرف کننده می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
 • چنانچه مصرف کننده حداکثر تا پایان هر دوره نسبت به پرداخت حق اشتراک دوره ی بعد اقدام ننماید، خدمات ارائه شده به مصرف کننده به طور موقت تا ۷ روز قطع خواهد شد. مصرف کننده می تواند در این مدت نسبت به تمدید اشتراک خود با پرداخت هزینه های آن اقدام نماید. در غیر این صورت، شرکت پورت اختصاص یافته به مصرف کننده را به متقاضیان دیگر واگذار خواهد نمود. تمدید مجدد اشتراک منوط به وجود امکانات فنی و پرداخت هزینه نصب مجدد خواهد بود.
 • در صورت خاتمه ی دوره ی اشتراک، ادامه ی سرویس مصرف کننده مشروط به تمدید اشتراک خواهد بود.
 • با پرداخت حق اشتراک، این قرارداد خود به خود برای دوره ایی که حق اشتراک آن پرداخت شده، تمدید می شود.
 • وجوه پرداختی برای خدمات اضافه بر موضوع قرارداد، غیرقابل استرداد می باشد.
 • چنان چه مصرف کننده به هر یک از تعهدات خود عمل ننماید، شرکت مجاز به فسخ قرارداد و قطع ارتباط مربوطه از طریق مخابرات خواهد بود. بدیهی است در این صورت مبلغ باقیمانده ی حق اشتراک مسترد نخواهد شد و مصرف کننده ملزم به جبران هر نوع خسارت وارده خواهد بود .
 • در صورت ارسال دستور از مقامات امنیتی ذی صلاح در خصوص قطع ارتباط اینترنتی مصرف کننده، شرکت ملزم به تبعیت می باشد و هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص برعهده شرکت نمی باشد.
 • هزینه ی دایری و تخلیه خطوط مشترکین، ۱۳۱,۰۰۰ ریال می باشد.
 • هزینه ی نصب و راه اندازی به صورت حضوری، ۱۶۵,۰۰۰ ریال می باشد.