اضافه بر قرارداد – اتصال موقت

 اضافه بر قرارداد امکانی است که پس از اتمام قرارداد کاربر و در شرایط اضطراری و تنها یک بار در طول دوره قرارداد کاربر به ایشان به عنوان شارژ موقت تخصیص می یابد. هدف بر این است تا مشترک پس از اتمام قرارداد جاری به دلیل اتمام بازه قرارداد و یا ترافیک مجاز ، حداکثر دو روز (درصورت اتمام زمان سرویس) و حداکثر 256 مگابایت ترافیک (در صورت اتمام ترافیک سرویس) به عنوان شارژ موقت و به صورت امانت داشته باشد. ترافیک و روز های منظور شده در فاکتور دوره بعدی کاربر محاسبه و از وی کسر خواهد شد.
برای استفاده از قابلیت اضافه بر قرارداد باید ترافیک یا زمان دوره شما به اتمام رسیده باشد.
برای فعال کردن این مورد می توانید از طریق صفحه کاربری و یا تماس با شماره 07632300 واحد فروش اقدام نمایید.