مشترکین گرامی پیشگامان،جدول تعرفه استفاده از پیام رسان های داخلی به صورت زیر اطلاع رسانی می گردد.

No پیام رسان IP Status
1 آی گپ 185.238.92.0/22
185.81.40.0/22
یک سوم
یک سوم
2 بیسفون 85.198.50.0/24
85.198.55.0/24
85.198.60.0/24
78.110.120.0/24
78.110.125.0/24
188.121.150.0/24
188.121.155.0/24
188.121.157.0/24
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
3 گپ 77.238.120.255 to 77.238.120.226 یک سوم
4 سروش 91.255.53.0/24
62.220.106.0/24
185.60.136.0/22
یک سوم
یک سوم
یک سوم
5 بله 37.228.137.208/28
185.13.231.64/28
یک سوم
یک سوم
6 لنزور 185.147.176.31 یک سوم