از طریق آدرس my.pishgaman.net  و در قسمت “ورود مشترکین”، با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور که پس از رانژه خط و یا زمان تحویل سرویس توسط کارشناس نصب به شما داده شده است، به پروفایل کاربری خود وارد می شوید.