در صورت بسته بودن پیامک تبلیغاتی، پیامک اتمام حجم و روز سرویس دریافت نخواهد شد.