لوگو وای فای

1200 گیگابایت

بهارانه 4 مگابایت

 • 1200 گیگ بین الملل
 • معادل 2400 گیگ داخلی
 • 3ماهه+هزینه ی رانژه
 • قیمت : 120,000 تومان
لوگو وای فای

3300 گیگابایت

تابستانه 16 مگابایت

 • 3300 گیگ بین الملل
 • معادل 6600 گیگ داخلی
 • 6ماهه+هزینه ی رانژه
 • قیمت : 450,000 تومان
لوگو وای فای

70 گیگابایت

پاییزه 4 مگابیت

 • 70 گیگ بین الملل
 • معادل 140 گیگ داخلی
 • 1ماهه+هزینه ی رانژه
 • قیمت : 25,000 تومان
لوگو وای فای

700گیگابایت

پاییزه 4 مگابیت

 • 700 گیگ بین الملل
 • معادل 1400 گیگ داخلی
 • 3ماهه+هزینه ی رانژه
 • قیمت : 99,000 تومان
لوگو وای فای

7000 گیگابایت

پاییزه 8 مگابیت

 • 7000 گیگ بین الملل
 • معادل 14000 گیگ داخلی
 • 12ماهه+هزینه ی رانژه
 • قیمت : 999,000 تومان
لوگو وای فای

2000 گیگابایت

ویژه مشترک 8 مگ

 • 2000 گیگ ترافیک بین الملل
 • معادل4000 گیگ ترافیک داخلی
 • 6 ماهه+هزینه ی رانژه
 • قیمت :150,000 تومان
لوگو وای فای

1200 گیگابایت

بهارانه 4 مگابایت

 • 1200 گیگ بین الملل
 • معادل 2400 گیگ داخلی
 • 3ماهه+هزینه ی رانژه
 • قیمت : 120,000 تومان
لوگو وای فای

3300 گیگابایت

تابستانه 16 مگابایت

 • 3300 گیگ بین الملل
 • معادل 6600 گیگ داخلی
 • 6ماهه+هزینه ی رانژه
 • قیمت : 450,000 تومان
لوگو وای فای

70 گیگابایت

پاییزه 4 مگابیت

 • 70 گیگ بین الملل
 • معادل 140 گیگ داخلی
 • 1ماهه+هزینه ی رانژه
 • قیمت : 25,000 تومان
لوگو وای فای

700گیگابایت

پاییزه 4 مگابیت

 • 700 گیگ بین الملل
 • معادل 1400 گیگ داخلی
 • 3ماهه+هزینه ی رانژه
 • قیمت : 99,000 تومان
لوگو وای فای

7000 گیگابایت

پاییزه 8 مگابیت

 • 7000 گیگ بین الملل
 • معادل 14000 گیگ داخلی
 • 12ماهه+هزینه ی رانژه
 • قیمت : 999,000 تومان
لوگو وای فای

2000 گیگابایت

ویژه مشترک 8 مگ

 • 2000 گیگ ترافیک بین الملل
 • معادل4000 گیگ ترافیک داخلی
 • 6 ماهه+هزینه ی رانژه
 • قیمت :150,000 تومان