برخی مجتمع ها به دلیل اینکه بستر ارتباط تلفنی آنها با مخابرات فیبر است و یا در ان منطقه امکان سرویس دهی از طریق بستر تلفن وجود نداشته شرکت های ارائه کننده سرویس تجهیزاتی مورد نیاز مانند DSLAM,Router و … را در قسمتی از مجتمع نصب نموده و نسبت به سرویس دهی به مجتمع ها اقدام می نمایند.