لوگو وای فای

۹۰ گیگابایت

 • سرعت : ۲ تا ۵۰ مگابیت
 • قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ تومان
لوگو وای فای

۱۵۰ گیگابایت

 • سرعت : ۲ تا ۵۰ مگابیت
 • قیمت : ۲۷۰,۰۰۰ تومان
لوگو وای فای

۲۰۰ گیگابایت

 • سرعت : ۲ تا ۵۰ مگابیت
 • قیمت : ۳۴۰,۰۰۰ تومان
لوگو وای فای

۳۰۰ گیگابایت

 • سرعت : ۲ تا ۵۰ مگابیت
 • قیمت : ۴۹۰,۰۰۰ تومان
لوگو وای فای

۹۰ گیگابایت

به همراه ۱۸۰ گیگ ۲ تا ۷ صبح

 • سرعت : ۲ تا ۵۰ مگابیت
 • قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ تومان
لوگو وای فای

۱۵۰ گیگابایت

به همراه ۳۰۰ گیگ ۲ تا ۷ صبح

 • سرعت : ۲ تا ۵۰ مگابیت
 • قیمت : ۲۷۰,۰۰۰ تومان
لوگو وای فای

۲۰۰ گیگابایت

به همراه ۴۰۰ گیگ ۲ تا ۷ صبح

 • سرعت : ۲ تا ۵۰ مگابیت
 • قیمت : ۳۴۰,۰۰۰ تومان
لوگو وای فای

۳۰۰ گیگابایت

به همراه ۶۰۰ گیگ ۲ تا ۷ صبح

 • سرعت : ۲ تا ۵۰ مگابیت
 • قیمت : ۴۹۰,۰۰۰ تومان