مودم های موجود
قیمت
1

مودم TFi60G1 +سیم کارت + سرویس 1 تا 80 مگابیت| 100 گیگ| 6 ماهه

2,768,600

2

مودم TFi60G1 +سیم کارت + سرویس 1 تا 80 مگابیت| 500 گیگ| 6 ماهه

3,586,100

3

مودم TFi60G1 +سیم کارت + سرویس 1 تا 80 مگابیت| 1000 گیگ| 6 ماهه

4,131,100

4

مودم TFi60S1 +سیم کارت + سرویس 1 تا 80 مگابیت| 100 گیگ| 6 ماهه

2,605,100

5

مودم TFI60S1 +سیم کارت + سرویس 1 تا 80 مگابیت| 500 گیگ| 6 ماهه

3,422,600

6

مودم TFi60S1 +سیم کارت + سرویس 1 تا 80 مگابیت| 1000 گیگ| 6 ماهه

4,022,100