تلفن

تعرفه کانال

 • بستر پیشگامان : ۷۵.۰۰۰
تلفن

ثابت بین استان

 • بستر پیشگامان : ۳۳
تلفن

ثابت داخل استان

 • بستر پیشگامان : ۴.۵
تلفن

پیشگامان به پیشگامان

 • بستر پیشگامان : ۳.۵
تلفن

همراه

 • بستر پیشگامان : ۶۲.۵
تلفن

تعرفه کانال

 • بستر پیشگامان : ۳۵.۰۰۰
 • بستر مخابرات : ۷۰.۰۰۰
تلفن

ثابت بین استان

 • بستر پیشگامان : ۳۳۰.۰۰۰
 • بستر مخابرات : ۴۰۰.۰۰۰
تلفن

ثابت داخل استان

 • بستر پیشگامان : ۴۵.۰۰۰
 • بستر مخابرات : ۷۰.۰۰۰
تلفن

همراه

 • بستر پیشگامان : ۳۵.۰۰۰
 • بستر مخابرات : ۷۰.۰۰۰
تلفن

پیشگامان به پیشگامان

 • بستر پیشگامان : ۳۵.۰۰۰
 • بستر مخابرات : ۷۰.۰۰۰