تلفن

تعرفه کانال

 • بستر پیشگامان : 75.000
تلفن

ثابت بین استان

 • بستر پیشگامان : 33
تلفن

ثابت داخل استان

 • بستر پیشگامان : 4.5
تلفن

پیشگامان به پیشگامان

 • بستر پیشگامان : 3.5
تلفن

همراه

 • بستر پیشگامان : 62.5
تلفن

تعرفه کانال

 • بستر پیشگامان : 35.000
 • بستر مخابرات : 70.000
تلفن

ثابت بین استان

 • بستر پیشگامان : 330.000
 • بستر مخابرات : 400.000
تلفن

ثابت داخل استان

 • بستر پیشگامان : 45.000
 • بستر مخابرات : 70.000
تلفن

همراه

 • بستر پیشگامان : 35.000
 • بستر مخابرات : 70.000
تلفن

پیشگامان به پیشگامان

 • بستر پیشگامان : 35.000
 • بستر مخابرات : 70.000