بسته های اعتباری تلفن ثابت
قیمت

5 هزار تومانی

5.000

10 هزار تومانی

10.000

20 هزار تومانی

20.000

50 هزار تومانی

50.000

100 هزار تومانی

100.000

300 هزار تومانی

300.000

500 هزار تومانی

500.000

1 میلیون تومانی

1.000.000