بسته های اعتباری تلفن ثابت
قیمت

۵ هزار تومانی

۵.۰۰۰

۱۰ هزار تومانی

۱۰.۰۰۰

۲۰ هزار تومانی

۲۰.۰۰۰

۵۰ هزار تومانی

۵۰.۰۰۰

۱۰۰ هزار تومانی

۱۰۰.۰۰۰

۳۰۰ هزار تومانی

۳۰۰.۰۰۰

۵۰۰ هزار تومانی

۵۰۰.۰۰۰

۱ میلیون تومانی

۱.۰۰۰.۰۰۰