بسته های اعتباری تلفن ثابت
قیمت
۱

۵ هزار تومانی

۵.۰۰۰

۲

۱۰ هزار تومانی

۱۰.۰۰۰

۳

۲۰ هزار تومانی

۲۰.۰۰۰

۴

۵۰ هزار تومانی

۵۰.۰۰۰

۵

۱۰۰ هزار تومانی

۱۰۰.۰۰۰

۶

۳۰۰ هزار تومانی

۳۰۰.۰۰۰

۷

۵۰۰ هزار تومانی

۵۰۰.۰۰۰

۸

۱ میلیون تومانی

۱.۰۰۰.۰۰۰