تلفن

تعرفه کانال

  • بستر پیشگامان : 75.000
تلفن

ثابت بین استان

  • بستر پیشگامان : 33
تلفن

ثابت داخل استان

  • بستر پیشگامان : 4.5
تلفن

پیشگامان به پیشگامان

  • بستر پیشگامان : 3.5
تلفن

همراه

  • بستر پیشگامان : 62.5
تلفن

تعرفه کانال

  • بستر پیشگامان : 75.000
تلفن

ثابت بین استان

  • بستر پیشگامان : 33
تلفن

ثابت داخل استان

  • بستر پیشگامان : 4.5
تلفن

پیشگامان به پیشگامان

  • بستر پیشگامان : 3.5
تلفن

همراه

  • بستر پیشگامان : 62.5