تلفن

تعرفه کانال

  • بستر پیشگامان : ۷۵.۰۰۰
تلفن

ثابت بین استان

  • بستر پیشگامان : ۳۳
تلفن

ثابت داخل استان

  • بستر پیشگامان : ۴.۵
تلفن

پیشگامان به پیشگامان

  • بستر پیشگامان : ۳.۵
تلفن

همراه

  • بستر پیشگامان : ۶۲.۵
تلفن

تعرفه کانال

  • بستر پیشگامان : ۷۵.۰۰۰
تلفن

ثابت بین استان

  • بستر پیشگامان : ۳۳
تلفن

ثابت داخل استان

  • بستر پیشگامان : ۴.۵
تلفن

پیشگامان به پیشگامان

  • بستر پیشگامان : ۳.۵
تلفن

همراه

  • بستر پیشگامان : ۶۲.۵