تعرفه کانال

  • بستر پیشگامان : 35.000
  • بستر مخابرات : 70.000

ثابت بین استان

  • بستر پیشگامان : 330.000
  • بستر مخابرات : 400.000

همراه

  • بستر پیشگامان : 35.000
  • بستر مخابرات : 70.000

ثابت داخل استان

  • بستر پیشگامان : 45.000
  • بستر مخابرات : 70.000

پیشگامان به پیشگامان

  • بستر پیشگامان : 35.000
  • بستر مخابرات : 70.000