تعرفه کانال

  • بستر پیشگامان : ۳۵.۰۰۰
  • بستر مخابرات : ۷۰.۰۰۰

ثابت بین استان

  • بستر پیشگامان : ۳۳۰.۰۰۰
  • بستر مخابرات : ۴۰۰.۰۰۰

همراه

  • بستر پیشگامان : ۳۵.۰۰۰
  • بستر مخابرات : ۷۰.۰۰۰

ثابت داخل استان

  • بستر پیشگامان : ۴۵.۰۰۰
  • بستر مخابرات : ۷۰.۰۰۰

پیشگامان به پیشگامان

  • بستر پیشگامان : ۳۵.۰۰۰
  • بستر مخابرات : ۷۰.۰۰۰