برای رویت سابقه مالی ، ترافیک مصرفی و یا میزان مصرف میتوانید از تب گزارشات استفاده کنید.

توجه داشته باشید ، بررسی گزارشات از طریق ورود مشترکین امکان پذیر می باشد و زمانی که از طریق شارژ سریع اقدام کنید فاقد گزینه گزارشات می باشد.