بر اساس اطلاعاتی که در تصویر پایین ملاحظه می نمایید با استفاده از صفحه “سابقه مالی” از ابتدای آغاز سرویس تا هر زمانی که مد نظرتان می باشد انتخاب نموده و برروی گزینه “گزارش” کلیک کنید و در جدولی که در ذیل آن نمایش داده شده است ، می توانید سابقه مالی خود را ملاحظه نمایید.

لازم به ذکر است مواردی که در جدول با رنگ آبی نمایش داده شده است لینک می باشد و با کلیک برروی هریک از موارد می توانید ریز اقلام فاکتور را نیز ملاحظه نمایید.

اعداد نمایش داده شده در زیر جدول سابقه مالی: در صورتی که تعداد اقلام سابقه مالی شما بیش از ۱۰ مورد باشد، جدول مربوطه صفحه بندی می شود و برای ملاحظه صفحات بعدی یا قبلی می توانید از لینکهای عددی که در زیر جدول نمایش داده شده است استفاده نمایید