غیر فعالسازی دریافت پیامک

در این قسمت میتوانید پیامک های سامانه را فعال یا غیرفعال کنید.