شرایط پشتیبانی

مشترک می تواند در زمان بروز مشکل فنی با واحد پشتیبانی فنی شرکت تماس گرفته و طرح مشکل نماید. مشترک می تواند در صورت داشتن شکا...

ادامه مطلب

شرایط فسخ

چنانچه هر یک از طرفین به تعهدات خود در این قرارداد عمل ننماید، طرف مقابل می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید . در موارد...

ادامه مطلب