گزارش کارکرد مصرفی را چطور میتوان بررسی نمود؟

برای بررسی گزارش کارکرد از طریق پروفایل کاربری با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور در پروفایل کاربری می توانید ، میزان ترافیک مصرفی خود و روز باقی مانده سرویس خود را مشاهده نمایید.