خدمات قبل از نصب اینترنت مرکزی

  • ارائه ی مشاوره و بررسی نیاز مراکز مسکونی و تجاری به صورت رایگان
  • ارائه ی زمان بندی عملیاتی، راه اندازی و تحویل خدمات به مشتریان
  • ارائه و راه اندازی سرویس آزمایشی اینترنت مرکزی به صورت رایگان