علت افت سرعت در ساعات شبانه چیست؟

حجم بالای دانلود و مصرف بسیار زیاد مشترکین، باعث بوجود آمدن ترافیک و بالطبع کندی سرعت در سرویس می شود