علت باز نشدن صفحه چیست؟

نوع سایت ( به طور مثال سایتهای فیلتر شده)

از کار افتادن سرور سایت در آن لحظه

به طور کلی سایت هایی که با https کند تر باز می شوند

مشکل (DNS (Domain Name Service: نام سرویسی است که شناسه های IP را به دامین های قابل فهم تبدیل می کند و بالعکس. به عنوان مثال هنگامی که google.com را در مرورگر تایپ می کنیم در واقع ۱۷۲.۲۱۷.۱۹.۱۱۰ را درخواست کرده ایم که در این بین سرویس DNS ، google.com را به این عدد تبدیل می کند.