چرا ایجاد شبکه اینترنت مرکزی LAN با تکنولوژی VDSL2 در مجتمع مورد نیاز است؟

  • استفاده از قابلیت انتقال داده  تا Mbps100 ارسال و دریافت به شکل متقارن
  • کاربرد اقتصادی برای به اشتراک گذاشتن فایل، تجهیزات
  • ایجاد امکانات شبکه ی داخلی و بهره مندی از فضای بازی آنلاین