موضوع قرارداد

واگذاری سرویس اینترنت ADSL بر اساس نوع سرویس مشخص شده به مصرف کننده تبصره۱: شرکت متعهد به ارائه ی سرویس به مصرف کننده، طبق نشانی و شما...

ادامه مطلب

تعهدات مشترک

مصرف کننده متعهد است کلیه ی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و شرکت مخابرات را در ارتباط با موضوع قرارداد رعایت نماید. مسئولیت ه...

ادامه مطلب

تعهدات شرکت

شرکت متعهد است که ارتباط با اینترنت را در درگاه خروجی مودم تحویل مصرف کننده نماید. نصب و راه اندازی خدمات به صورت پیش فرض به روش تلفنی ...

ادامه مطلب

شرایط پشتیبانی تلفن

مصرف کننده متعهد می گردد در زمان بروز مشکل فنی، تنها با شماره ۱۵۷۷، داخلی پشتیبانی فنی تماس گرفته و طرح مشکل نماید. در صورت عدم رفع...

ادامه مطلب

شرایط فسخ قرارداد

چنان چه هر یک از طرفین به تعهدات خود در این قرارداد عمل ننماید، طرف مقابل می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. در موارد ناش...

ادامه مطلب