درصورتی که مشخص شود خط تلفن ظرفیت دریافت سرویس خریداری شده را ندارد چطور بررسی کنیم مشکل از سیم کشی داخل ساختمان است یا خیر؟

در این صورت لازم است مشترک داخلی های متصل به خط تلفن مربوطه را جدا کرده (در اصطلاح خط را ایزوله نماید) و در نهایت ، بررسی ها از سر خط ص...

ادامه مطلب